۵۵ هزار نفر؛ کاهش کارمندان دولت

۳ سال پیش
۵۵ هزار نفر؛ کاهش کارمندان دولت

منبع: اقتصاد آنلاین