همدردی دولت ایران با دولت و ملت برزیل

۳ سال پیش
همدردی دولت ایران با دولت و ملت برزیل

ایران با دولت و ملت برزیل ابراز همدردی کرد.

منبع: ایسنا