سیاست سرنوشت‌ساز

۳ سال پیش
سیاست سرنوشت‌ساز

علت‌های فراوانی برای وقوع یک جنگ پیدا و ثبت کرده‌اند اما کشف این علت‌ها و خنثی‌سازی آنان هرگز مانع وقوع جنگی دیگر نشده است. با تحلیل رفتار کنشگران یک جامعه نمی‌توان به ژرفای سیاست داخلی پی برد.

منبع: ایسنا