رزمایش اقتدار ۹۷؛ تیپ ۵۵ هوابرد نیروی زمینی ارتش

۳ سال پیش
رزمایش اقتدار ۹۷؛ تیپ ۵۵ هوابرد نیروی زمینی ارتش

منبع: آپارات