نگاه جامع به FATF نیاز آینده اقتصاد کشور

۳ سال پیش
نگاه جامع به FATF نیاز آینده اقتصاد کشور

روزنامه تماشا چاپ شیراز شنبه در شماره 1737 یادداشتی با عنوان 'نگاه جامع به لوایح چهارگانه FATF نیاز آینده اقتصاد کشور' منتشر کرده است.

منبع: ایرنا