از یک اشتباه سیاسی تا اعتباربخشی به سینما

۳ سال پیش
از یک اشتباه سیاسی تا اعتباربخشی به سینما

"انتظامی از جمله کسانی بود که می‌دانست کسی از او دفاع نخواهد کرد و خودش باید از خودش، هنرش و جایگاهش دفاع کند بنابراین در تمام سال‌های فعالیت هنری‌اش که نزدیک به هفتاد سال می‌شد، حواسش جمع بود چه کاری انجام دهد تا شأن و اعتبارش حفظ شود."

منبع: ایسنا