پابرجایی برجام پس از سه سال و با وجود خروج آمریکا از آن مدیون چیست؟

۳ سال پیش
پابرجایی برجام پس از سه سال و با وجود خروج آمریکا از آن مدیون چیست؟

منبع: آپارات