۲۰ درصد افزایش حقوق کارکنان پلکانی نخواهد بود

۳ سال پیش
۲۰ درصد افزایش حقوق کارکنان پلکانی نخواهد بود

عضو کمیسیون تلفیق مجلس گفت: مجلس تصمیمی برای پلکانی کردن افزایش ۲۰ درصد حقوق کارکنان در سال آینده نگرفته است.

منبع: ایسنا