بودجه پیش‌بینی شده برای بخش مسکن چگونه هزینه شود؟

۳ سال پیش
بودجه پیش‌بینی شده برای بخش مسکن چگونه هزینه شود؟

کمیسیون تلفیق با سه مورد از چهار پیشنهاد دولت در مورد بودجه بخش مسکن موافقت کرده است، کارشناسان معتقدند منابع جدید باید با دقت کافی برای حل مشکلات و معضلات این بخش مهم اقتصاد کشور هزینه شود.

منبع: اقتصاد آنلاین