جنگل‌های پاوه در آتش می سوزد

حوادث رکنا:جنگل های پاوه در آتش سوخت.

منبع: رکنا