برخورد با مراکز فروش و کشتار دام در مشهد+ آدرس مراکز مجاز 

مدیر کل هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری مشهد گفت: عرضه، فروش و کشتار دام در سطح شهر ممنوع است.

منبع: ایسنا