ادعای جنجالی بوقچی استقلال!

فدراسیون تاریخ وآمار فوتبال ایران:سال ۱۳۵۵ ...سیفعلی سرابی معروف به سهراب بوقی

منبع: نشان-آنلاین