ورود نقدینگی حقیقی به بورس پیش از تعطیلات 6 روزه

در روز دوشنبه پس از یک روز وقفه، ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار مثبت شد.

منبع: اقتصاد-نیوز