سهامداران، معاملات سال گذشته بورس را ملاک تصمیم گیری خود قرار ندهند

روند فعلی بازار طبیعی است و سهامداران نباید معاملات سال گذشته را ملاک تصمیم گیری خود برای سرمایه گذاری در این بازار قرار دهند. بازار سرمایه همیشه نیاز به اصلاح و استراحت دارد.

منبع: اقتصاد-آنلاین