مرد خوزستانی :خودم و همسرم مریض ،پول درمان نداریم و کودکم گشنه

۱۴ روز پیش
مرد خوزستانی :خودم و همسرم مریض ،پول درمان نداریم و کودکم گشنه

رکنا:یک شهروند خوزستانی است.برایمان نامه ای پر از درد نوشته و ارسال کرده است .کمک نیاز دارد. کمک از هموطنان، کمک از ارگان هایی که می توانند یاری برسانند. این شهروند دردهایش را نوشته است و برای رسانه ارسال کرده است ولی خیلی ها با شرایط مشابه او ، آنقدر ناامید هستند که حتی نمی نویسند .حتی دیگر سراغ ارگان ها و سازمان ها نمی روند. ولی درد دارند. فقر دارند.

منبع: رکنا