استخدام مهندس مکانیک + شرایط

یک شرکت معتبر مهندس مکانیک استخدام می کند.

منبع: گسترش